13-14 marca br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2016-2023.

Celem dwudniowych spotkań było rozpoznanie potrzeb mieszkańców względem procesu rewitalizacji, skonsultowanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, skonsultowanie wyboru obiektów i obszarów, które zostaną objęte działaniami w ramach procesu rewitalizacji.


Spotkania z różnymi grupami mieszkańców zapoczątkowały proces aktywizacji mieszkańców jako interesariuszy rewitalizacji oraz pozwoliły zebrać pomysły i propozycje na działania rewitalizacyjne.  W trakcie spotkań konsultacyjnych poinformowano mieszkańców o realizacji projektu pn: Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.

Cel konsultacji został osiągnięty, gdyż poznane zostały potrzeby mieszkańców oraz skonsultowano propozycję budynków, w których planowane jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych. W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i liderzy społeczni oraz radni, którzy wspólnie dyskutowali w powołanych komisjach o rozwoju społecznym i gospodarczym miasta. Rozmowy odbyły się również z seniorami, grupami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz polityki senioralnej.

W ramach konsultacji społecznych odbyły się nie tylko spotkania, ale także spacer badawczy oraz warsztaty, podczas których urzędnicy miejscy i eksperci mieli do dyspozycji wszystkich zainteresowanych nad tworzeniem dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne dały szansę wypowiedzi wszystkim grupom mieszkańców Hrubieszowa na temat najistotniejszych problemów rewitalizacyjnych.

Każdy mieszkaniec, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, parafia czy instytucja mógł w sposób efektywny podzielić się swoimi potrzebami, uwagami i oczekiwaniami.

Jak podkreślają władze miasta, przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas. Dodatkowo, celem poznania opinii mieszkańców na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów miasta oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno- gospodarcze, przygotowano ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji.

Poznanie opinii mieszkańców w kwestii potrzeb rewitalizacyjnych wybranych obszarów naszego miasta pozwoli na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji możliwie bliskiego oczekiwaniom wszystkich grup społecznych.

Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument planistyczny, który diagnozuje sytuację w mieście oraz określa dzielnice wymagające przeprowadzenia zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych. Dlatego najważniejszą częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji jest diagnoza, która wskaże szanse i zagrożenia rozwoju obszaru miejskiego. Należy zidentyfikować te obszary, które w rzeczywistości spełniają kryteria poddania ich procesom rewitalizacyjnym. Dokonując tego wyboru należy wziąć pod uwagę poziom: bezrobocia, ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, przestępczości, wykształcenie mieszkańców, ich przedsiębiorczość, degradację techniczną infrastruktury i budynków, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. LPR stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją