W dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) odbyło się spotkanie poświęcone przybliżeniu zainteresowanym zakresu działań wynikającym z realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminacje zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” przez Gminę Miejską Hrubieszów w zakresie zmian architektonicznych w obrębie centrum miasta, zmierzających do ożywienia gospodarczego  hrubieszowskich Sutek i Rynku.

Burmistrz Miasta Tomasz Zając przedstawił obecnym założenia realizacji zadania pn. „Modelowe rozwiązanie problemów hrubieszowskich Sutek” w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast.

Celem prowadzonych działań w obrębie Sutek będzie podniesienie standardu technicznego obiektów, wyposażenie ich w brakujące media, ujednolicenie elewacji oraz szyldów reklamowych. Stworzenie przestrzeni publicznej, w której mogłaby rozwinąć się funkcja społeczna i gastronomiczna. Celem długookresowym jest wzrost atrakcyjności dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Uczestniczący w spotkaniu ekspert z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pani Katarzyna Spadło omówiła szczegółowo zakres i kolejność działań do realizacji tego zadania tj.:

  1. Przeprowadzenie analizy prawnej nieruchomości i wskazanie partnerów oraz formy prowadzenia wspólnej inwestycji podmiotu publicznego – gminy oraz właścicieli prywatnych nieruchomości.
  2. Przygotowanie  projektów umów, porozumień, uchwał, zarządzeń niezbędnych do zawarcia partnerstwa.
  3. Wykonanie inwentaryzacji technicznej, ekspertyzy określającej stan techniczny zabudowy.
  4. Koncepcja zagospodarowania, która wskaże kierunki możliwych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych dla obszaru Rynku w Hrubieszowie. Koncepcja będzie w ramach konkursu.
  5. Projekt techniczny z kosztorysem  określi koszt inwestycji.
  6. Zgromadzenie środków finansowych i realizacja.

Gmina miejska Hrubieszów posiada zabezpieczone środki w ramach dotacji z konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, w tym analizy prawnej, inwentaryzacji, ekspertyz technicznych, koncepcji.

Ważna jest jednomyślność wśród właścicieli nieruchomości, tj.: Sutek i obszar Rynku, których jest ok. 126. Bez porozumienia i współpracy nie będzie możliwa realizacja procesu inwestycyjnego.

Przedsiębiorcy oczekują takiej formuły spotkań w zakresie realizacji tego zadania.182a0193 001182a0199 001182a0202 001182a0205 001182a0223 001182a0226 001