W dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) odbyło się spotkanie poświęcone przybliżeniu zainteresowanym zakresu działań wynikającym z realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminacje zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” przez Gminę Miejską Hrubieszów w zakresie zmian architektonicznych w obrębie centrum miasta, zmierzających do ożywienia gospodarczego  hrubieszowskich Sutek i Rynku.

Burmistrz Miasta Tomasz Zając przedstawił obecnym założenia realizacji zadania pn. „Modelowe rozwiązanie problemów hrubieszowskich Sutek” w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast.

Celem prowadzonych działań w obrębie Sutek będzie podniesienie standardu technicznego obiektów, wyposażenie ich w brakujące media, ujednolicenie elewacji oraz szyldów reklamowych. Stworzenie przestrzeni publicznej, w której mogłaby rozwinąć się funkcja społeczna i gastronomiczna. Celem długookresowym jest wzrost atrakcyjności dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Uczestniczący w spotkaniu ekspert z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pani Katarzyna Spadło omówiła szczegółowo zakres i kolejność działań do realizacji tego zadania tj.:

  1. Przeprowadzenie analizy prawnej nieruchomości i wskazanie partnerów oraz formy prowadzenia wspólnej inwestycji podmiotu publicznego – gminy oraz właścicieli prywatnych nieruchomości.
  2. Przygotowanie  projektów umów, porozumień, uchwał, zarządzeń niezbędnych do zawarcia partnerstwa.
  3. Wykonanie inwentaryzacji technicznej, ekspertyzy określającej stan techniczny zabudowy.
  4. Koncepcja zagospodarowania, która wskaże kierunki możliwych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych dla obszaru Rynku w Hrubieszowie. Koncepcja będzie w ramach konkursu.
  5. Projekt techniczny z kosztorysem  określi koszt inwestycji.
  6. Zgromadzenie środków finansowych i realizacja.

Gmina miejska Hrubieszów posiada zabezpieczone środki w ramach dotacji z konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, w tym analizy prawnej, inwentaryzacji, ekspertyz technicznych, koncepcji.

Ważna jest jednomyślność wśród właścicieli nieruchomości, tj.: Sutek i obszar Rynku, których jest ok. 126. Bez porozumienia i współpracy nie będzie możliwa realizacja procesu inwestycyjnego.

Przedsiębiorcy oczekują takiej formuły spotkań w zakresie realizacji tego zadania.182a0193 001182a0199 001182a0202 001182a0205 001182a0223 001182a0226 001

Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję promującą realizację projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014 - 2020 (POPT). Podczas konferencji odbędzie się m.in. prezentacja założeń projektowych i programowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz projektów gospodarczych i pomysłów na gospodarcze ożywienie obszaru.

W konferencji planowany jest szeroki udział przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej a także instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem formuły służenia polskiemu społeczeństwu poprzez wspieranie władz państwowych oraz samorządowych (szczebla regionalnego i lokalnego) w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.
Głównym tematem konferencji będzie omówienie zakresu promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz prezentacja założeń projektów gospodarczych i pomysłów na gospodarcze ożywienie obszaru. 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 grudnia br. (poniedziałek / wtorek) w Hrubieszowskim Domu Kultury, sala widowiskowa, przy ul. 3-go Maja 7 w Hrubieszowie.

Drugi dzień dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji Miasta Hrubieszowa.

W załączeniu przekazuję agendę konferencji.

Formularz zgłoszeniowy na ww. konferencję znajduje się pod linkiem: http://tiny.pl/gl2th

Organizatorzy zwracają się do wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji  o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 15 grudnia br. do godz. 12.00

Bardzo serdecznie namawiamy Państwa do udziału w konferencji.

plakat konferencja 071217m800

Do pobrania:

Program konferencji 18-19 grudnia

Formularz zadań rewitalizacyjnych, które mogą zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkich mieszkańców w najbliższy poniedziałek (3 kwietnia 2017 r.) w godzinach od 8.30 do 16.30 na deptak miejski do namiotu Miasta Hrubieszów w celu podzielenia się pomysłami* przedsięwzięć / projektów, w formie obywatelskiej inicjatywy, która powinna znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 – 2023.

- Przy opracowaniu programu rewitalizacji ważnym etapem było wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Przeanalizowano wskaźniki i na ich podstawie wyznaczono obszar rewitalizacji - zdradza sekretarz Hrubieszowa, Paweł Wojciechowski. - To obszar Śródmieścia. Naszym celem jest zniwelowanie wskaźników negatywnych. Chcemy zmniejszyć liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, poprawić aktywność gospodarczą i czynne uczestnictwo w kulturze, zwiększyć powierzchnię przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji i poprawić stan techniczny budynków komunalnych.

O rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa na antenie Radia Lublin rozmawiali m.in: Sekretarz Miasta Paweł Wojciechowski, Koordynator Projektu Rewitalizacji Wojciech Czernysz, Koordynator  Grupy Młodzieży „pOBUDZENI” działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Przewodnicząca Hrubieszowskiej Rady Seniorów Zuzanna Korycka. 

 

Link do wywiadu: 

Hrubieszów chce zyskać nowe oblicze. Miasto czeka rewitalizacja

Źródło: radio.lublin.pl

13-14 marca br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2016-2023.

W dniach 18 i 19 grudnia 2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się konferencja oraz warsztaty promujące realizację projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta"

Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektowe i programowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz pomysły na gospodarcze ożywienie obszaru. W ramach promocji projektu przez dwa dni odbyły się wykłady i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom rewitalizacyjnym oraz warsztaty skierowane do mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Pierwszy dzień konferencji przebiegł pod znakiem wystąpień ekspertów. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając, a następnie Wojciech Czernysz specjalista ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, który wygłosił referat  nt.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa – tezy dokumentu i oczekiwania władz miasta wobec procesu. W dalszej części konferencji prezentację nt. „Czy rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa będzie szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze miasta?” przedstawił Sekretarz Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski.

Po wypowiedziach pracowników Urzędu Miasta w Hrubieszowie swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci Instytutu Rozwoju Miast odnoszące się do tematyki:

1)   „Komplementarność w programach i opracowanie projektów do programu” - Katarzyna Spadło - Specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej w Zakładzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Rozwoju Miast,

2)   Warunki powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”  dr Aleksandra Jadach – Sepioło – Kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie Rozwoju Miast – „Warunki powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”.

3)   Pani Hanna Gill –Piątek przedstawiła temat Społeczne aspekty rewitalizacji w mieście i ich waga dla powodzenia działań rewitalizacyjnych. Wykorzystanie projektów z zakresu ekonomii społecznej w rewitalizacji poprzedzony filmem Izy Rutkowskiej pt. Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców.

4)   Grzegorz Lechman - Ekspert ds. problematyki rewitalizacji w zespole ekspertów - Od pomysłu do zakończenia Projektu rewitalizacyjnego. Istota poszukiwania, wdrażania, uzupełniania i użytkowania projektów rewitalizacyjnych

5)   Tomasz Drozdowski - Kierownik zespołu ekspertów, ekspert ds. metodyki badań z zakresu analizy ilościowej,Prezes European Foresight Institute: Ekonomiczno –gospodarcze aspekty rewitalizacji w Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa i ich wpływ na powodzenie działań rewitalizacyjnych. Wprowadzenie do problematyki warsztatów.

Ostatnim punktem pierwszego dnia konferencji była dyskusja panelowa na temat potrzeb mieszkańców i ich oczekiwań w kontekście trwającego programu rewitalizacji Śródmieścia. Szczególnie cenne były wypowiedzi uczestników konferencji, w tym młodzieży hrubieszowskich szkół. 

Drugi dzień konferencji był kontynuacją warsztatów organizowanych w I kwartale 2017 r. dotyczących szeroko pojętego zagadnienia rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa, poszukiwania projektów gospodarczych i aktywizacji społecznej. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta Hrubieszowa, uczniowie hrubieszowskich szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej i przedstawiciele władz miasta.

 

Burmistrz  Miasta  Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023 i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie od dnia 17.10.2017 r. do dnia 24.10.2017

Uwagi i opinie będzie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag składa się do Urzędu Miasta  w Hrubieszowie:

  1. listownie na adres Urząd Miasta w Hrubieszowie, mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów
  2. osobiście w sekretariacie (pok. 1)
  3. lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbieranie uwag odbywać się będzie również w  punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Hrubieszowie) w godzinach 10.00 – 14.00.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej będzie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl pod hasłem Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023.

16473138 10211059436815558 551739850000106291 n

 

Pracownicy Urzędu Miasta w Hrubieszowie z zespołu ds. rewitalizacji uczestniczą w cyklu spotkań z zakresu mieszkalnictwa, organizowanych w Ministerstwie Rozwoju.