Granice obszaru rewitalizacji


Obszar rewitalizacji położony jest w środkowej części gminy miejskiej Hrubieszów i obejmuje staromiejski układ urbanistyczny w granicach wpisu do rejestru zabytków, stanowiący zabudowę wyspy okolonej przez rz. Huczwę wraz z przedmieściem w rejonie ulic Podzamcza i Józefa Piłsudskiego.
Granica obszaru rewitalizacji od strony północnej, zachodniej i wschodniej oparta jest na kanale rzeki Huczwy, natomiast od strony południowej przebiega wzdłuż ulic Działkowej i Piłsudskiego.
Zakres ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji obejmuje: Ciesielczuka od nr 1 do nr 3a, Czerwonego Krzyża, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Działkową, Gęsią, Górną, Jatkową, Berka Joselewicza, Kilińskiego, Kościelną, Krętą, Kruczą, Ludną, Łazienną, 3–go Maja, Narutowicza, Park Solidarności, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego numery parzyste od nr 2 do 72, Plac Profesora Stefana Du Chateau, Plac Staszica, Plac Wolności, Podzamcze, Pogodną, Prostą, Bolesława Prusa, Rynek, Rynek Sutki, St. Staszica, Szeroką, Szewską, Targową, Wodną, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Wspólną.

1

2

W granicach przedmiotowej jednostki zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, tj. obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Wyznaczony obszar zdegradowany zajmuje 2,68% powierzchni miasta (88,6 ha z 3303,0 ha) i zamieszkały jest przez 21,55% mieszkańców miasta (3.873 osób z 17.974). Tym samym istnieje możliwość wyznaczenia obszaru rewitalizacji w granicach obszaru zdegradowanego
Obszar rewitalizacji Hrubieszowa zajmuje 2,68% powierzchni miasta (88,6 ha z 3303,0 ha) i zamieszkały jest przez 21,55% mieszkańców miasta (3.873 osób z 17.974)