Hrubieszów, na 250 złożonych wniosków, zajął 6 miejsce i tym samym znalazł się w ścisłej czołówce konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, pokonując m.in. Lublin, Zamość, Radom, Szczecin, czy Kraków. 

Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki pozytywnej ocenie projektu, miasto otrzyma wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 2 671 515 PLN – 90 % całej kwoty.  Całkowita wartość projektu wynosi 2 968 350 PLN, natomiast wkład własny miasta to kwota 296 835 PLN – 10 %.  Zwycięski projekt, który został zgłoszony do konkursu, nosi nazwę „ Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.  Modelowy projekt będzie polegał na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego miasta przy wsparciu podmiotów ekonomii społecznej i uczelni jako narzędzia do ożywienia społeczno – gospodarczego rozwoju przedsiębiorczości i turystyki m.in. poprzez rewitalizację historycznej zabudowy miasta i połączeniem jej z odtworzeniem oraz zagospodarowaniem murowanych podziemi