1. Wykonanie badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście Hrubieszowie - Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH – Kraków rozpoczęła w sierpniu 2016 prace mające na celu realizację ww. zadania

Zgodnie z pozytywnym wynikiem postępowania przetargowego prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania obejmującego: „Wykonanie badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście Hrubieszowie” Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH – Kraków rozpoczęła w sierpniu 2016 prace mające na celu realizację ww. zadania.

Prace na terenie Śródmieścia odbywały się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” i są finansowane z dotacji, którą Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

 Z przeprowadzonych wizji lokalnych wiadomo już, że wyrobiska podziemne pod Hrubieszowem stanowią liczne zespoły obiektów posiadających swoją niepowtarzalność i specyfikę górniczą. Układ przestrzenny podziemnych komór i częściowo korytarzy prawdopodobnie związany był początkowo z systemem schronienia mieszkańców (ucieczkowym i obronnym) osady i miasta. Z czasem przekształcał się powoli w system nie głębokich, jednokondygnacyjnych składów komorowych, służących do magazynowania żywności, by w końcowej swojej fazie przyjąć postać przestrzennego układu głęboko sytuowanych, kilkukondygnacyjnych magazynów komorowych. Zazwyczaj te ostatnie posiadają sklepienia w postaci obudowy ceglanej. Obudowane wyrobiska podziemne, o znacznych gabarytach mogły też pełnić w przeszłości rolę arterii komunikacyjnotransportowych.

 Trudno dziś oszacować liczbę, kubaturę i rozległość tego wielowiekowego, zmieniającego się układu górniczych wyrobisk podziemnych /komór i chodników/. Należy przypuszczać, że było ich kilkaset. Z czasem wiele z tych pustek mogła ulec samoczynnemu zawałowi, lub celowemu podsadzeniu względnie przebudowie. Specyfiką omawianych wyrobisk pod Hrubieszowem jest ich występowanie w postaci różnego rodzaju zgrupowań, łączących się ze sobą. Tworzą one swojego rodzaju pustki podziemne usytuowane na różnych głębokościach pod powierzchnią terenu i często /aktualnie/ nie kontaktujące się ze sobą. Te skomplikowane układy podziemne są zazwyczaj już niedostępne z powierzchni terenu lub obecnie istniejącej zabudowy naziemnej. Z tego powodu penetracja, dokumentacja i inwentaryzacja tego labiryntu podziemnego miasta jest niezwykle utrudniona, a w wielu miejscach wręcz niemożliwa. Reasumując, niniejsze opracowanie w sensie poznawczym jest pracą pionierską, a sam proces rozpoznania, w celu udostepnienia, zagospodarowania i prezentacji szerokiej publiczności najpiękniejszych odcinków podziemnej trasy będzie długotrwały.

 Badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście Hrubieszowie

 


2. Analiza stanu prawnego nieruchomości Sutki Hrubieszów z ISBN Dokumentacja opracowanza przez przy  pomocy  Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w ramach doradctwa projektowego z ramienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej


3. OPZ - Wstępna koncepcja funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

(Postępowanie przetargowe przeprowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem Urzędu Miasta Hrubieszów - dokuemtacja w UM)


4. Studium wykonywalności wraz z dokumentacją budowlaną na remont i adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 10

(Postępowanie przetargowe przeprowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem Urzędu Miasta Hrubieszów - dokuemtacja w UM)

5. Przebudowa, remont  i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki" 15 i 17


 

6. Dokumentacj budowlana - OPRACOWANIE WSTĘPNEJ KONCEPCJI FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA I OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MUROWANYCH PODZIEMII W OBSZARZE CENTRUM HRUBIESZOWA W RAMACH PROJEKTU „REWITALIZACJIA ŚRÓDMIEŚCIA HRUBIESZOWA SZANSĄ NA ELIMINACJĘ ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MIASTA”


7. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z ekspertyzą i inwentaryzacją dla nieruchomości położonych przy ulicach: ul. Rynek Sutki, ul. Rynek, pl. Wolności w Hrubieszowie wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla zadania pn.: „Modelowe rozwiązanie problemu hrubieszowskich Sutek” w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”.


8.Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie"