Zgodnie z pozytywnym wynikiem postępowania przetargowego prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania obejmującego: „Wykonanie badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście Hrubieszowie” Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH – Kraków rozpoczęła w sierpniu 2016 prace mające na celu realizację ww. zadania.

 

Prace na terenie Śródmieścia odbywały się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” i są finansowane z dotacji, którą Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

 

Z przeprowadzonych wizji lokalnych wiadomo już, że wyrobiska podziemne pod Hrubieszowem stanowią liczne zespoły obiektów posiadających swoją niepowtarzalność i specyfikę górniczą. Układ przestrzenny podziemnych komór i częściowo korytarzy prawdopodobnie związany był początkowo z systemem schronienia mieszkańców (ucieczkowym i obronnym) osady i miasta. Z czasem przekształcał się powoli w system nie głębokich, jednokondygnacyjnych składów komorowych, służących do magazynowania żywności, by w końcowej swojej fazie przyjąć postać przestrzennego układu głęboko sytuowanych, kilkukondygnacyjnych magazynów komorowych. Zazwyczaj te ostatnie posiadają sklepienia w postaci obudowy ceglanej. Obudowane wyrobiska podziemne, o znacznych gabarytach mogły też pełnić w przeszłości rolę arterii komunikacyjnotransportowych.

 

Trudno dziś oszacować liczbę, kubaturę i rozległość tego wielowiekowego, zmieniającego się układu górniczych wyrobisk podziemnych /komór i chodników/. Należy przypuszczać, że było ich kilkaset. Z czasem wiele z tych pustek mogła ulec samoczynnemu zawałowi, lub celowemu podsadzeniu względnie przebudowie. Specyfiką omawianych wyrobisk pod Hrubieszowem jest ich występowanie w postaci różnego rodzaju zgrupowań, łączących się ze sobą. Tworzą one swojego rodzaju pustki podziemne usytuowane na różnych głębokościach pod powierzchnią terenu i często /aktualnie/ nie kontaktujące się ze sobą. Te skomplikowane układy podziemne są zazwyczaj już niedostępne z powierzchni terenu lub obecnie istniejącej zabudowy naziemnej. Z tego powodu penetracja, dokumentacja i inwentaryzacja tego labiryntu podziemnego miasta jest niezwykle utrudniona, a w wielu miejscach wręcz niemożliwa. Reasumując, niniejsze opracowanie w sensie poznawczym jest pracą pionierską, a sam proces rozpoznania, w celu udostepnienia, zagospodarowania i prezentacji szerokiej publiczności najpiękniejszych odcinków podziemnej trasy będzie długotrwały.

 

Badania poszukiwawcze i  inwentaryzacyjne podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście Hrubieszowie

 

Zał. 1. Granice terenowe opracowania - Mapa zasadnicza-sytuacyjna, Hrubieszów, Ob. Śródmieście, skala 1:500

Zał. 2 - "Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych"

Zał. 5 - "Wydruki opracowanych echogramów profili pomiarowych z badań georadarowych"

Zał. 7- Zbiorcze zestawienie lokalizacji otworów geotechnicznych i profili geofizycznych w granicach terenowych  opracowania – mapa 

Zał. 3 Mapa lokalizacji otworów geotechnicznych wykonanych w trakcie realizacji w sierpniu 2016 r.

Zał. 4 "Cyfrowe profile wizyjne sporządzone w trakcie wziernikowania sondami optycznymi otworów geotechnicznych" wykonane w trakcie realizacji opracowania w sierpniu i wrześniu 2016r. 

Zał. 6 Mapa lokalizacji profili georadarowych wykonanych w trakcie realizacji pracy w sierpniu 2016 r.

Zał.8.  „Koncepcja przebiegu trasy łączącej obiekty podziemne pomiędzy budynkiem przy ul. Targowej 23 oraz budynkami przy tzw. „Kozackim Rogu”.pdf

 

Analiza stanu prawnego nieruchomości Sutki Hrubieszów z ISBN