Ekspert zewętrzny (merytoryczny) z ramienia Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast dla projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze miasta." 

 

 

dr Katarzyna Sobiech-Grabka: adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych "Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym i rewitalizacją miast. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz poświęconych zarządzaniu miastami, innowacjom w świadczeniu usług publicznych oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu. Wykładowca na seminariach i szkoleniach z zakresu PPP, ekspert współpracujący m.in. z Instytutem Rozwoju Miast i PARP, członek grupy roboczej ds. PPP przy Ministerstwie Rozwoju i Zespołu międzyresortowego ds. PPP.

 

 Ekspert ds. problematyki rewitalizacji.

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 15.02.2017 092206

 

mgr. inż. arch. Grzegorz Lechman – ekspert stowarzyszony i Dyrektor ds. Gospodarki Przestrzennej European Foresight Institute, obecnie kierownik Referatu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Kolbudy, wcześniej kierownik referatu Inwestycji i remontów w wydziale Inwestycji i Zagospodarowani Przestrzennego. W latach 1995- 1999 współwłaściciel firmy konsultingowej. W latach 2000-2008 był projektantem w Zespole Dziedzictwa Kulturowego i Rewitalizacji w Biurze Rozwoju Gdańska. Od 2009 do 2015 roku w Referacie Rewitalizacji, w Urzędzie Miasta w Gdańsku, gdzie odpowiadał za przygotowanie i realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, w zakresie działań inwestycyjnych, Był współautorem Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. W latach 2008-2015 odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie, projektów i programów ożywienia, rehabilitacji, humanizacji i przekształcania zdegradowanych lub zagrożonych degradacją obszarów miasta w Gdańsku. Autor i realizator pełnego procesu rewitalizacji dla dzielnicach: Nowy Port, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Dolne Miasto w Gdańsku. Pełnił funkcję Pełnomocnika ds. rewitalizacji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach którego koordynował proces przygotowania sporządzania Metropolitalnego Programu Rewitalizacji. Współpracował merytorycznie przy sporządzaniu zapisów Ustawy o rewitalizacji w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Instytucie Rozwoju Miast. Twórczo rozwija ideę rozwijania komunikacji społecznej i wzmacniania partycypacji mieszkanców. Członek komisji urbanistycznych, opiniuje opracowania planistyczne sporządzane na potrzeby miast i gmin województwa pomorskiego. Autor i współautor programów funkcjonalno-przestrzennych, strategii rozwoju oraz kilkunastu publikacji z zakresu planowania przestrzennego, rewitalizacji i partycypacji społecznej w procesach planowania i rewitalizacji. Był członkiem Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (POIU). Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów. Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz pracuje w Radzie Programowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Przygotowuje prace doktorską pt.: Poszukiwanie skutecznej metody rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

 

 

Ekspert ds. metodyki badań z zakresu analizy ilościowej.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 15.02.2017 093401

 Dr Inż. Tomasz Drozdowski – Prezes European Foresight Institute. Reprezentant czterech światów; łączy biznes, administrację, naukę i kapitał społeczny. Na co dzień: pracownik samorządowy, nauczyciel akademicki, konsultant stowarzyszony i aktywny obywatel. Badacz problematyki związanej z gospodarką przestrzenną i logistyką miejską. Od strony naukowej i ze strony praktyki gospodarczej zajmuje się zarządzaniem strategicznym. Popularyzator idei kompleksowego zarządzania jakością i nowoczesnego podejścia do zarządzania projektami w administracji publicznej. Strateg, Absolwent Politechniki Wrocławskiej i znawca systemów informacyjnych. Ma doświadczenie w realizacji wielu projektów zwłaszcza w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego i Smart City. Brał udział w opracowywaniu wielu projektów, jest ekspertem etapu Discovery Project. Przez kilka lat pracował w jednym z dużych banków jako administrator systemów bankowych i bazodanowych, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i ciągłość pracy systemu. Doktor Nauk Ekonomicznych, analityk. Interesują go modele ekonometryczne, trendy i predykcja. Ceni pracę z ludźmi. Przez osiem lat pracował w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na stanowiskach gł. specjalisty i z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej. Odpowiadał za przygotowanie i nadzór realizacji strategii rozwoju Gdańska. Jest autorem i współautorem dokumentów oraz procedur zarządczych. Brał udział w delimitacji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zakładał jedno z pierwszych w Polsce stowarzyszeń samorządowych zrzeszających gminy obszaru metropolitalnego. Obecnie współpracuje z Gminą Kolbudy, której pomaga przygotowywać projekty i pozyskiwać finansowanie ze źródeł krajowych i europejskich, w tym źródeł prywatnych.

 

Ekspert ds. nauk społecznych i badań jakościowych oraz partycypacji i animacji społecznej. 

 Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 15.02.2017 093737

 Mgr Piotr Wołkowiński – ekspert stowarzyszony European Foresight Institute. Jego praca, polegająca na oddolnej współpracy z mieszkańcami, stała się drugą naturą. Proces rewitaliacji dzielnic miast francuskich stał się pierwszym wyzwaniem. Pełnił funkcję doradcy do spraw gospodarcznych dzielnicy w dwunastotysięcznym mieście Arras. Pogłębiona analiza dzielicy wskazała na wielopokoleniowe bezrobocie i brak chęci do jakiegokolwiek działania mieszkańców dzielnicy. Zbliżanie mieszkańców do rynku pracy wymagało długoterminowego zaangażowania w powolny oddolny proces zbiżania środowisk: mieszkańców, biznesu, administracji oraz tworzenia ogniw pośrednich skupiających te środowiska w podmiotach ekonomii społecznej. Doświadczenia w dziedzinie rewitalizacji, ekonomii społecznej i aspekty innowacyjnej pracy z mieszkańcami, zdobywane były w projektach realizowanych m.in. w aglomeracji Montbeliard we Francji, na Dolnym Mieście w Gdańsku, na gdyńskim osiedlu Chyloni. Piotr Wołkowiński, to także moderator i falicytator na licznych warsztatach, seminariach i konferencjach z udziałem różnych grup osób. Osoba charyzmatyczna, przekazazująca własną energię na spotkaniach, umiejąca nadawać odpowiednie kierunki w codziennym działaniu. Współorganizował i prowadził konferencje na temat migrantów (Union of Baltic Cities), autor nowych przemyśleń i propozycji działań dla programu URBACT, panelista w II Konferencji Szamorządów Europejskich (Kraków 2016) dla Ambasady Francuskiej, panelista w Kongresach Obywatelskich (ekonomia społeczna, wartości pomorskie). Moderator licznych warsztatów: Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego GdańskGdynia-Sopot, procesu tworzenia sieci "Boosting Social Innovation" w programie URBACT z udziałem przedstawicieli 10 miast Europejskich, "Kreatywnej Pedagogiki" autorskiego programu samodoskonalenia skierowany do grupy 600 gdańskich nauczyciel. Autor i moderator cyklu partycypacyjnej analizy sposobów na poprawienie usług dla rodzin i dzieci w Gdyni. Dla miasta Gdańska prowadził partycypatywne konsultacje z mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy wewnątrz prac nad strategią Gdańsk 2030 Plus. Na łonie GECES i Pomorskiej Rady ds Ekonomii Społecznej prowadzi grupy warsztatowe w sprawie wizerunku ekonomii społecznej. Obecnie jako ekspert wiodący, prowadzi i koordynuje sieć 10 miast Europejskich, m. in. Paryż, Mediolan, Turin, Barcelona, Gdańsk, w zakresie rozwoju innowacji społecznych.

 

Ekspert ds. gospodarki przestrzennej.

Krzysztof Szamal.